Suvarna Dhara Stotram | Blessings From Lakshmi

Suvarna Dhara Stotram - Blessings From Lakshmi

📅 Sep 13th, 2021

By Vishesh Narayan

Summary Suvarna Dhara Stotram is a divine prayer of Goddess Lakshmi. The hymn contains a description of the beauty, personality, power, and graciousness of Goddess Lakshmi. The hymn was written by Shankaracharya.


Suvarna Dhara Stotram is a divine prayer of Goddess Lakshmi. Those who sing the praise of Mahalakshmi who is the Vedas personified by these stotras every day will be blessed with all good qualities, unsurpassed good fortune, and powers of the intellect which will earn praise from even the learned.

The hymn includes a description of the beauty, personality, power, and graciousness of Goddess Lakshmi.

The hymn was composed by Shankaracharya. Sankara welcomed Sannyasa at the age of eight. One day, as a young boy, he was begging for donations to prepare his lunch and he went to the house of a very poor Brahmin lady to beg.

The lady was upset because there was nothing edible in the house. After searching the house once again she found one amla(Amalak, gooseberry) fruit.

She hesitantly offered it to Sankara. He was moved after seeing the situation of the woman and sang hymns praising Goddess Lakshmi.

The Goddess was so pleased that she appeared before him and asked him why he had remembered her. He asked the Goddess to grant riches to the poor woman.

The Goddess first rejected to do so because the lady had not done any work for a charity in her previous birth and it is not possible to change one’s fate.

Shankara told the Goddess that she is the only one who is capable of changing the fate of someone by erasing or changing the writings of the future made by Lord Brahma.

The Goddess was so pleased that she instantly showered the Brahmin lady’s house with gooseberries made of pure gold.

Suvarna Dhara Stotram Text

सुवर्णधारा स्तोत्रम् – किस स्तोत्र के पाठ से होती है स्वर्ण वर्षा

वन्दे वन्दारु मन्दारमिन्दिरानन्द कन्दलं
अमन्दानन्द सन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम् |

अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती
भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् ।
अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला
माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥ 1 ॥

मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः
प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि ।
मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पले या
सा मे श्रियं दिशतु सागर सम्भवा याः ॥ 2 ॥

विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षं
आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ।
ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध-
मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ॥3॥

आमीलिताक्षमधिग्यम मुदा मुकुन्दम्
आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्ग तन्त्रम् ।
आकेकरस्थितकनीनिकपद्मनेत्रं
भूत्यै भवन्मम भुजङ्ग शयाङ्गना याः ॥4॥

कालाम्बुदालि ललितोरसि कैटभारेः
धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव ।
मातुस्समस्तजगतां महनीयमूर्तिः
भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दना याः ॥ 5 ॥

बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या
हारावलीव हरिनीलमयी विभाति ।
कामप्रदा भगवतो ‌உपि कटाक्षमाला
कल्याणमावहतु मे कमलालया याः ॥6॥

प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात्
माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन ।
मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्थं
मन्दालसं च मकरालय कन्यका याः ॥7॥

दद्याद्दयानु पवनो द्रविणाम्बुधारां
अस्मिन्नकिञ्चन विहङ्ग शिशौ विषण्णे।
दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं
नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाहः ॥8॥

इष्टा विशिष्टमतयोपि यया दयार्द्र
दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते ।
दृष्टिः प्रहृष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टां
पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्कर विष्टरा याः ॥9॥

गीर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति
शाकम्बरीति शशिशेखर वल्लभेति ।
सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै
तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै ॥10॥

श्रुत्यै नमो உस्तु रमणीय गुणार्णवायै
रत्यै नमो உस्तु रमणीय गुणार्णवायै ।
शक्त्यै नमोஉस्तु शतपत्र निकेतनायै
पुष्ट्यै नमो स्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै ॥11॥

नमो உस्तु नालीक निभाननायै
नमो உस्तु दुग्धोदधि जन्मभूम्यै ।
नमो உस्तु सोमामृत सोदरायै
नमो உस्तु नारायण वल्लभायै ॥12॥

नमो உस्तु हेमाम्बुज पीठिकायै
नमो உस्तु भूमण्डल नायिकायै ।
नमो உस्तु देवादि दयापरायै
नमो உस्तु शार्ङ्गायुध वल्लभायै ॥13॥

नमो உस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै
नमो உस्तु विष्णोरुरसि स्थितायै ।
नमो உस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै
मो உस्तु दामोदर वल्लभायै ॥14॥

नमोஉस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै
नमो உस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै ।
नमो உस्तु देवादिभिरर्चितायै
नमो உस्तु नन्दात्मज वल्लभायै ॥15॥

सम्पत्कराणि सकलेन्द्रिय नन्दनानि
साम्राज्य दानविभवानि सरोरुहाक्षि ।
त्वद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि
मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये ॥16॥

यत्कटाक्ष समुपासना विधिः
सेवकस्य सकलार्थ सम्पदः ।
सन्तनोति वचनाङ्ग मानसैः
त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे ॥17॥

सरसिजनिलये सरोजहस्ते
धवलतमांशुक गन्धमाल्यशोभे ।
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे
त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीदमह्यम् ॥18॥

दिग्घस्तिभिः कनक कुम्भमुखावसृष्ट
स्वर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गीम् ।
प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष
लोकधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् ॥19॥

कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं
करुणापूर तरङ्गितैरपाङ्गैः ।
अवलोकय मामकिञ्चनानां
प्रथमं पात्रमकृतिमं दयायाः ॥20॥

बिल्वाटवि मध्ये लसतसरोजे
सहस्रपत्रे सुखीसन्निविस्तम् ।
अष्टापदाम्भुरूहःपाणिपद्मां
सुवर्णावर्णां प्रणमामि लक्ष्मीम्॥21॥

कमलासनापाणिनां ललाटे
लिखितामोक्षरापंकतिम्स्यः जंतोः।
परिमार्जयमातारंगऋणिते
धनिकादवारा निवासदुखधोग्रीं॥22॥

अम्होरूहं जन्मागृहं भवत्या
वक्षःस्थलं भर्तुगृहं मुरारैः।
कारूण्यताः कल्पायाःपद्मावासे
लीलागृहम्हृदया रविंदम्॥23॥

स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिरन्वहं
त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् ।
गुणाधिका गुरुतुर भाग्य भागिनः
भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयाः॥24॥

सुवर्णधारा स्तोत्रं यच्छङ्कराचार्य निर्मितं
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स कुबेरसमो भवेत् ॥

Click Here For The Audio of The Stotram


NewsLetter

New articles, upcoming events, showcase… stay in the loop!